Przeskocz do treści

Regulamin

 1. W treningach organizowanych przez Klub Sportowy SERPENTES Słupsk mogą uczestniczyć, na własną odpowiedzialność, osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów i sztuk walki. Ponadto w przypadku osób niepełnoletnich zgodę w formie pisemnej na udział w treningach udziela opiekun prawny.
 2. Osoby związane z Klubem Sportowym SERPENTES Słupsk zobowiązane są do godnego reprezentowania dobrego imienia Klubu oraz postępowania zgodnie z właściwymi zasadami moralnymi, w duchu Fair-Play we wszystkich dziedzinach swojego życia, funkcjonując w społeczeństwie jako praworządni obywatele.
 3. Osoby trenujące zobowiązane są do wzajemnej pomocy w zakresie zgłębiania tajników sztuk walki, a w szczególności wspierania osób mniej doświadczonych.
 4. Wśród osób związanych z Klubem nietolerowane są jakiekolwiek przejawy agresji, nietolerancji i dyskryminacji.
 5. Każda osoba związana z Klubem zobowiązana jest przestrzegać niniejszy regulamin.
 6. W Klubie obowiązuje hierarchia wynikająca z gradacji posiadanych stopni wtajemniczenia co przede wszystkim przejawia się w traktowaniu z należytym szacunkiem osób posiadających wyższy stopień.
 7. Trening rozpoczyna się i kończy zbiórką, podczas której uczestnicy ustawiają się naprzeciwko prowadzącego zajęcia ustawieni stopniami od najwyższego do najniższego.
 8. Jeżeli podczas treningu dojdzie lub może dojść do kolizji osób ćwiczących osoba o niższym stopniu oddala się pozostawiając miejsce dla wyższego stopnia chyba, że prowadzący zdecyduje inaczej.
 9. Przed przystąpieniem do treningu należy zająć i odłożyć wszystkie przedmioty, które mogą spowodować zranienie np. zegarek, łańcuszek, kolczyki, pierścionek, spinka do włosów.
 10. Uczestnicy zajęć trenują w gi lub w innym stroju sportowym (bez zamków i guzików). Strój musi być czysty.
 11. Podczas treningu uczestnicy zajęć na matę wchodzą na boso lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w specjalistycznym obuwiu przeznaczonym do chodzenia po macie.
 12. W czasie trwania zajęć należy podporządkować się prowadzącemu zajęcia.
 13. Uczestnik zajęć ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własne i współćwiczących. Wszystkie techniki powinny być wykonywane w sposób kontrolowany. W sytuacji gdy współćwiczący zastosował na tobie skuteczną technikę kończącą (dźwignię, duszenie, ucisk) należy sygnalizować to odklepaniem dłonią ewentualnie stopą lub w sposób werbalny.
 14. Zabrania się przychodzenia na treningi osobom chorym, których stan może nieść ryzyko zarażania innych ćwiczących.
 15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w miejscu ćwiczeń oraz do poszanowania wyposażenia klubu i stosowania go zgodnie z jego przeznaczeniem.
 16. Opuszczając salę i szatnię należy pozostawić po sobie czystość i porządek.
 17. Każdy, włącznie z osobami nie uczestniczącymi czynnie w treningu ma obowiązek przestrzegać regulaminu sali, w której odbywają się zajęcia.
 18. Osoby będące pod wpływem niedozwolonych środków dopingujących, alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających zostaną z zajęć bezpowrotnie usunięte, a odpowiednie służby i opiekunowie zostaną poinformowani.
 19. Uczestnicy treningów oraz ich opiekunowie przyjmują do wiadomości istnienie ryzyka odniesienia kontuzji podczas treningu, a w razie jej wystąpienia nie będę dochodzili odszkodowania ani zadośćuczynienia od Klubu.
 20. Klub nie odpowiada za pozostawione/zagubione rzeczy.
 21. Uczestnicy treningów zobowiązani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz do wykonywania okresowych badań lekarskich.
 22. Osoby trenujące wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby Klubu.
 23. Osoby trenujące wyrażają zgodę na bezpłatne upublicznienie swojego wizerunku na materiałach reklamowych, zdjęciach i filmach wykorzystywanych na potrzeby Klubu.
 24. Za uszkodzenia klubowego mienia lub wyposażenia sali uczestnik (lub w wypadku jego niepełnoletności opiekunowie  uczestnika) odpowiada materialnie.
 25. Składki należy regulować do 10-go dnia każdego miesiąca ich wysokość określona Zarząd Klubu. Kwota nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego ani od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoba, która opłaciła składkę po akceptacji Zarządu Klubu staje się członkiem Klubu Sportowego SERPENTES Słupsk.
 26. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może być podstawą do natychmiastowego usunięcia osoby z treningu oraz w takiej sytuacji Zarząd Klubu może podjąć decyzję o usunięciu osoby z listy członków Klubu.
 27. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzja należy do Zarządu Klubu, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki do prowadzącego zajęcia.
 28. Udział w zajęciach Klubu Sportowego SERPENTES Słupsk jest rozumiany jako akceptacja i zobowiązanie do przestrzegania powyższego regulaminu.